Umeldung / Anmeldung / Inscription

Jo, ech géif gäre beim Europawalkampf 2024 hëllefen. 

Ja, ich möchte gerne beim Europawahlkampf 2024 helfen.

Oui, je souhaite participer à la campagne électorale européenne 2024.

Yes, I would like to help with the 2024 European election campaign.

  Virnumm / Vorname / Prénom / First Name *

  eMail *

  Numm / Nachname / Nom de famille / Last Name *

  Telephon / Telefon / Téléphone / Phone

  Ech gi mäin Averständnes fir datt dës Informatiounen duerch Fokus gespäichert a benotzt kënne ginn (Opt-IN). Dës Këscht MUSS ugekräizt gi fir de Formulaire ofzeschécken.
  Ich bin damit einverstanden, dass diese Informationen von FOKUS gespeichert und genutzt werden (Opt-IN). Dieses Feld MUSS angekreuzt werden, um das Formular abschicken zu können.
  J'accepte que ces informations soient stockées et utilisées par FOKUS (Opt-IN). Cette case DOIT être cochée pour pouvoir envoyer le formulaire.
  I consent to this information being stored and used by FOKUS (opt-in). This box MUST be ticked in order to submit the form.

  D'Felder markéiert mat * sinn obligatoresch Felder

  Back to top button